A A A

Rok 2016

Ogłoszenia z 2016 roku:

 • Ogłoszenie o wyborze oferty - Dostawa paliwa 2016

  Sukcesywny bezgotówkowy zakup bez użycia  kart paliwowych paliw płynnych do samochodów służbowych oraz sprzętu będącego na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

 • Ogłoszenie o zamówieniu <30000EUR Dostawa paliw 2016

  Sukcesywny bezgotówkowy zakup bez użycia  kart paliwowych paliw płynnych do samochodów służbowych oraz sprzętu będącego na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8

 • Ogłoszenie o wyborze oferty - Zima 2016

  Zimowe całodobowe  utrzymanie dróg powiatowych w ilości  km 192,749  w sezonie zimowym 2016/2017 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
  CPV – 90620000-9  usługi odśnieżania
              90630000-2 usługi usuwania oblodzeń
              90610000-6 usługi sprzątania i zamiatania ulic

 • Lista Wykonawców ,którzy złożyli oferty - Zima 2016

  Zimowe całodobowe  utrzymanie dróg powiatowych w ilości  km 192,749  w sezonie zimowym 2016/2017 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
  CPV – 90620000-9  usługi odśnieżania
  90630000-2 usługi usuwania oblodzeń
  90610000-6 usługi sprzątania i zamiatania ulic

 • Odpowiedzi do SIWZ - Zima 2016

  Dot.      postępowania znak : ZP2520.1.2016  „Zimowe całodobowe  utrzymanie dróg powiatowych w ilości  km  192,749 w sezonie zimowym 2016/2017 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

 • Ogłoszenie o zamówieniu - zimowe utrzymanie dróg

  Ogłoszenie nr 318837 - 2016 z dnia 2016-10-06 r.
  Sanok: Zimowe całodobowe utrzymanie dróg powiatowych w ilości km 192,749 w sezonie zimowym 2016/2017 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

 • Ogłoszenie o wyborze oferty - Przegląd dróg i mostów 2016

  Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) 61 sztuk obiektów mostowych , oraz wykonanie przeglądów podstawowych ( rocznych) 240,861 km dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg
  w Sanoku

 • Ogłoszenie o zamówieniu <30000EUR Przeglądy obiektów mostowych 2016

  Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku niniejszym zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) 61 sztuk obiektów mostowych oraz na wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) 240,861 km dróg powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku.

 • Ogłoszenie o zamówieniu <30000EUR Dostawa drewna Dobra 2016 II

  Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku niniejszym zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na dostawę tarcicy iglastej kl. II impregnowanej ciśnieniowo spełniająca wymagania jakościowe zawarte w normie PN-75/D-96000 lub równoważnej oraz PN-82/D-94021:2013,z przeznaczeniem do wykonania  pomostu mostu  w ciągu drogi powiatowej nr 2235 R  Sanok – Dobra  w km 17+829 w miejscowości  Dobra.

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dostawa drewna Dobra

  Unieważniam postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego  o wartości szacunkowej do 30 000 EUR ogłoszonego na stronach internetowych Powiatowego Zarządu Dróg
  w Sanoku w dn. 08.08.2016r. znak ZP.2521.10.2016 na : dostawę tarcicy iglastej kl. II impregnowanej ciśnieniowo spełniająca wymagania jakościowe zawarte w normie PN-75/D-96000 lub równoważnej oraz PN-82/D-94021:2013,  z przeznaczeniem wykonania  pomostu mostu  w ciągu drogi powiatowej nr 2235 R  Sanok – Dobra  w km 17+829 w miejscowości  Dobra.

 • Ogłoszenie o zamówieniu <30000EUR Dostawa drewna Dobra 2016

  Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku niniejszym zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na dostawę tarcicy iglastej kl. II impregnowanej ciśnieniowo spełniająca wymagania jakościowe zawarte w normie PN-75/D-96000 lub równoważnej oraz PN-82/D-94021:2013,z przeznaczeniem do wykonania  pomostu mostu  w ciągu drogi powiatowej nr 2235 R  Sanok – Dobra  w km 17+829 w miejscowości  Dobra
   

 • Ogłoszenie o wyborze oferty - Dostawa słupków 2016

  Dostawa słupków do znaków drogowych – rura ocynkowana o średnicy 2”, ścianka o grubości 2,9 mm – 100 sztuk  o długości 7,0 m sztuka

 • Ogłoszenie o wyborze oferty - Dostawa farby 2016

  Dostawa farby jednoskładnikowej białej do oznakowania poziomego przejść dla pieszych i linii segregacyjnych w ilości   1200 kg  , oraz 80 l rozpuszczalnika

 • Ogłoszenie o wyborze oferty - Pomiar ruchu 2016

  Dokonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego w 2016 roku na przejazdach kolejowo-drogowych na drogach powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

 • Ogłoszenie o wyborze oferty - Dostawa tarcicy 2016

  Dostawa tarcicy iglastej kl. II impregnowanej ciśnieniowo w ilości 25,272 m3

 • Ogłoszenie o zamówieniu <30000EUR - Dostawa słupków 2016

  Dostawa słupków do znaków drogowych – rura ocynkowana o średnicy 2”, ścianka o grubości 2,9 mm – 100 sztuk  o długości 7,0 m sztuka

 • Ogłoszenie o wyborze oferty - Dostawa masy 2016

  Dostawa masy mineralno- asfaltowej remontowej dla ruchu średniego KR-2 do wbudowania na gorąco ( warstwa ścieralna) na drogach powiatowych będących w zarządzie PZD Sanok w ilości 100 ton

 • Ogłoszenie o zamówieniu <30000EUR - Dostawa farby 2016

  Dostawa farby jednoskładnikowej białej do oznakowania poziomego przejść dla pieszych i linii segregacyjnych w ilości   1200 kg, oraz 80 l rozpuszczalnika.

 • Ogłoszenie o zamówieniu <30000EUR - Dostawa masy 2016

  Dostawa masy mineralno- asfaltowej remontowej dla ruchu średniego KR-2 do wbudowania na gorąco ( warstwa ścieralna) na drogach powiatowych będących w zarządzie PZD Sanok w ilości 100 ton

 • Ogłoszenie o zamówieniu <30000EUR Dostawa tarcicy 2016

  Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku niniejszym zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na dostawę tarcicy iglastej kl. II impregnowanej ciśnieniowo spełniająca wymagania jakościowe zawarte w normie PN-75/D-96000 lub równoważnej oraz PN-82/D-94021:2013,ilość tarcicy 25,272 m3 z przeznaczeniem do wykonania remontu mostu drewnianego w ciągu drogi powiatowej nr 2217 R Jurowce – Trepcza w km 3+955 o długości 42 mb, w miejscowości Trepcza

 • Ogłoszenie o zamówieniu <30000EUR Pomiar ruchu 2016

  Dokonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego w 2016 roku na przejazdach kolejowo-drogowych na drogach powiatowych będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku

 • Ogłoszenie o wyborze oferty - Emulsia 2016

  dostawa emulsji asfaltowej kationowej, szybkorozpadowej K1-65 do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg w ilości 25 t

 • Ogłoszenie o zamówieniu <30000EUR - Emulsia 2016

  Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybkorozpadowej K1-65 do remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg w ilości 25 t